News and Messages

Επιστροφή

Χαιρετισμος Μητροπολιτου Καλλιουπολεως και Μαδυτου Στεφανου, απο Μερους της Α.Θ.Παναγιοτητος, προς την Κληρικολαϊκη Συνελευση της Ιερας Αρχιεπισκοπης Αμερικης

Τετάρτη, 9 Ἰουλίου 2014

Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀμερικῆς κ. Δημή-τριε,

Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἅγιοι ἀδελφοί,

Σεβάσμιοι ἐκπρόσωποι τῶν Χριστιανῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν,

Τίμιο Πρεσβυτέριο,

Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι,

Ἐξοχώτατε κύριε Ἀντιπρόεδρε τῆς Κυβερνήσεως τῆς Μεγάλης Ἀμερικανικῆς Συμπολιτείας,

Ἐξοχώτατοι κύριοι Πρέσβεις,

Ἐκλεκτοί καί ἀγαπητοί παρόντες,

Μέ ἰδιαίτερη χαρά ἀναλάβαμε, ὁ ἀδελφός ἅγιος Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας καί ἡ ταπεινότητά μου, τήν ἐντολή τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου νά ἐκπροσωπήσουμε τή Σεπτή Κορυφή τῆς Ὀρθοδοξίας καί τή Μητέρα Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως κατά τίς ἐργασίες τῆς 42ας Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, πού συνῆλθε αὐτές τίς ἡμέρες στή  Φιλαδέλφεια, ἡ ὁποία ὑπάγεται ἐκκλησιαστικά στήν Ἱερά Μητρόπολη Νέας Ἰερσέης.

Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, στό ὁποῖο ὅλοι μας ἔχουμε τό ἐξαιρετικό προνόμιο νά ἀνήκουμε, παρακολουθεῖ μέ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον τήν πνευματική πορεία αὐτῆς τῆς μεγάλης καί πολυπληθοῦς Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς καί καυχᾶται στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, διότι ὁ εὐαγγελικός σπόρος σπείρεται συστηματικά, τό ἀμπέλι, τό ὁποῖο φύτεψε ὁ Θεός στόν Νέο Κόσμο, καλλιεργεῖται καί ἀποδίδει πολλούς καρπούς καί ὅλοι μαζί, Κλῆρος καί Λαός, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος προχωρᾶτε, γεμάτοι μέ πίστη καί γενναιότητα, στό δρόμου πού καταλήγει στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Στήν πορεία σας αὐτή ἡ Μητέρα Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως βρίσκεται πάντοτε δίπλα σας καί σᾶς ἐνισχύει ἠθικά μέ ὅλα τά πνευματικά μέσα, τά ὁποῖα ἔχει στή διάθεσή της.

Τό θέμα τῆς φετεινῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως εἶναι ἡ ʺὈρθόδοξη Χριστιανική Οἰκογένειαʺ, καί εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τήν Ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου πρός τούς Ἐφεσίους. Αὐτό λοιπόν τό θέμα μοῦ δίνει τήν εὐκαιρία νά μοιρασθῶ μαζί σας μερικές ἁπλές σκέψεις.

Πρῶτα ἀπ' ὅλα λέγοντας οἰκογένεια καί μάλιστα χριστιανική οἰκογένεια, ἐννοοῦμε τήν συζυγία ἑνός ἄνδρα καί μιᾶς γυναίκας, οἱ ὁποῖοι, μέ τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας, μέ πίστη στό Θεό, μέ ἀγάπη, μέ εἰρήνη, μέ ὁμόνοια καί μέ ἀλληλοκατανόηση ζοῦν κάτω ἀπό τήν ἴδια στέγη. Ὅπως ὑπενθύμισε ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης μας στό Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα Του πέρυσι, ʺαὐτός ὁ θεσμός τῆς χριστανικῆς οἰκογενείας ἀποτελεῖ τό κύτταρο τῆς ζωῆς καί τήν θερμοκοιτίδα τῆς ὑγιοῦς ψυχοσωματικῆς ἀναπτύξεως τῶν παιδιῶνʺ Γι' αὐτό, ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει [...] νά ἐνισχύει τόν θεσμό τῆς οἰκογενείας μέ διαφόρους τρόπους. Γιά νά ἀναπτυχθεῖ ἕνα παιδί φυσιολογικά ἀπαιτεῖται μία οἰκογένεια ὅπου ὁ ἄνδρας καί ἡ γυναίκα ζοῦν ἁρμονικά, σάν ἕνα σῶμα, μία σάρκα, μία ψυχή, ὑποτασσόμενοι ὁ ἕνας πρός τόν ἄλλοʺ.

Γι' αὐτό, ὅπως παρατηρεῖ σύγχρονος θεολόγος (Καθηγ. Ἀλέξανδρος Σταυρόπουλος), ἡ φράση ʺκαί ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίανʺ (δηλ. θά εἶναι οἱ δύο σύζυγοι μία σάρκα) δηλώνει, πρό Χριστοῦ, τήν φυσική ἕνωση τῶν συζύγων· μετά Χριστόν ὅμως ἡ ʺμία σάρκαʺ πραγματοποιεῖται κατ' ἐξοχήν ὅταν ὁ ἄνδρας καί ἡ γυναίκα συμμετέχουν στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, στό Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας. Μόνο σ' αὐτό τό εὐχαριστιακό πλαίσιο τοῦ ἱεροῦ θεσμοῦ τοῦ Γάμου μπορεῖ νά γίνει κατανοητή ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας γιά τή μονογαμία καί γιά τόν ἕνα καί ἀδιάλυτο γάμο.

Μετά ἀπό τά παραπάνω, θά ἤθελα νά ἀναφέρω περιληπτικά τίς ἰδιότητες τῆς χριστιανικῆς οἰκογένειας, ἡ ὁποία, χαρακτηρίζεται ἀπό τόν Ἀπόστολο Παῦλο ὡς  ʺκατ' οἶκον ἐκκλησίαʺ καί ἀπό τόν Ἱερό Χρυσόστομο  ὡς ʺμικρή ἐκκλησίαʺ. Ἡ παρομοίωση καί ὁ συμβολισμός μαρτυροῦν ὅτι τά γνωρίσματα τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νά ὑπάρχουν, σέ σμικρογραφία, καί στήν οἰκογένεια. Θεμελιώδη γνωρίσματα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ἑνότητα, ἡ ἁγιότητα, ἡ καθολικότητα καί ἡ ἀποστολικότητα. Στό τέλος τοῦ Συμβόλου τῆς πίστεώς μας λέμε ʺεἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικήν καί ἀποστολικήν Ἐκκλησίανʺ. Ἄς δοῦμε πῶς ἐφαρμόζονται τά γνωρίσματα αὐτά στήν χριστιανική οἰκογένεια.

1. Ἐκκλησία εἶναι μία, γι' αὐτό καί οἱ σύζυγοι καλοῦνται σέ μία ἀδιάλυτη, ἰσόβια, ὀντολογική ἕνωση. Αὐτή ἡ ἕνωση εἶναι τό μεγάλο Μυστήριο τοῦ Γάμου, γιά τό ὁποῖο μᾶς μιλάει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Δύο ἄνθρωποι ἑνώνονται ἀδιαίρετα, χωρίς ὅμως νά συγχέονται. Ξεπερνοῦν κάθε διάκριση καί διχασμό βιολογικό, κοινωνικό, ἀτομικό καί συνθέτουν τήν προσωπική τους κοινωνία. Ὅλα τά προβλήματα καί οἱ διαφορές πού ὑπάρχουν στήν οἰκογένεια λύνονται ἀμέσως ἐάν οἱ σύζυγοι σκεφθοῦν τίς συνέπειες πού ἀπορρέουν ἀπό τό θεολογικό δόγμα τῆς ἑνότητος τῆς χριστιανικῆς οἰκογενείας, ἡ ὁποία μετέχει στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί ἀποκτᾶ ἔτσι πραγματική, μυστηριακή καί ὑπέρλογη ἑνότητα καί ὄχι ἁπλῶς σαρκική.

2.Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἁγία, γι' αὐτό καί ἡ οἰκογένεια πρέπει νά εἶναι ἁγία, δηλ. ἀφιερωμένη στό Θεό. Τόσο στόν ἀρραβῶνα ὅσο καί στόν γάμο ἡ Ἐκκλησία δέεται γιά ʺἀγάπη τελείαʺ, γιά ʺὁμόνοιαʺ, γιά ʺἄμεμπτη βιωτή καί πολιτείαʺ. Αὐτά λέγονται γιά νά καταλάβουν οἱ μελλόνυμφοι ὅτι ὁ σκοπός τῆς οἰκογενείας, πού ἱδρύεται μέ τό Μυστήριο τοῦ Γάμου, εἶναι ὁ ἁγιασμός τῶν συζύγων καί τῶν παιδιῶν πού θά προκύψουν. Ἀκόμη, ἡ Ἐκκλησία προσεύχεται στό Θεό νά χαρίσει στό νέο ζευγάρι ʺσπέρμα μακρόβιονʺ, ʺκαρπόν κοιλίαςʺ, ʺκαλλιτεκνίανʺ, ʺεὐτεκνίας ἀπόλαυσινʺ. Ἡ χριστιανική οἰκογένεια ἔχει σκοπό νά δημιουργήσει Ἁγίους, οἱ ὁποῖοι θά στελεχώσουν τήν ἐπιστήμη, τήν ἐργασία, τή γεωργία, τή ναυτιλία κλπ., μεταμορφώνοντας ὅσο μποροῦν ὁλόκληρη τήν κοινωνία. Γι' αὐτό, ὅπως μᾶς διδάσκει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, οἱ χριστιανοί γονεῖς πρέπει πρῶτα νά σκέφτονται πῶς θά ἀναθρέψουν τά παιδιά τους μέ παιδεία καί νουθεσία Κυρίου καί κατόπιν πῶς θά τούς ἐξασφαλίσουν τόσο τά ἀπαραίτητα ὑλικά ἀγαθά ὅσο καί τά πνευματικά ἐφόδια γιά τή ζωή τους.

3.Ἡ Ἐκκλησία εἶναι καθολική, γι' αὐτό καί αὐξάνεται ὄχι μόνο ποιοτικά ἀλλά καί ποσοτικά. Αὐτό σημαίνει ὅτι καί ἡ χριστιανική οἰκογένεια πρέπει νά ἀποκτᾶ νέα μέλη. Πρέπει νά ἐπιδιώκει νά γίνει ἕνας μικρός κόσμος, ὁ ὁποῖος δέν θά ἀρνεῖται τή θυσία τῆς ἀγάπης καί τῆς ὁλοκληρωτικῆς προσφορᾶς πρός τά μέλη του. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ἀγνοεῖ τή θυσία τῆς ἀγάπης, γι' αὐτό καί ἀγνοεῖ τήν πατρότητα καί τήν μητρότητα στίς πραγματικές τους διαστάσεις, πού εἶναι ἡ προσφορά τοῦ ἑαυτοῦ μας γιά χάρη τοῦ ἄλλου. Κανένας δέν ἔχει τό δικαίωμα νά ἀρνεῖται τό χάρισμα τῆς ζωῆς. Ἡ γέννηση τῶν παιδιῶν εἶναι τό ἱερό δῶρο τῆς συνδημιουργίας Θεοῦ καί ἀνθρώπων, εἶναι μιά μοναδική μετάγγιση τῆς ζωῆς στούς ἄλλους, εἶναι μιά μεγάλη εἴσοδος στήν κοινωνία τῆς ἀγάπης μέ τόν Θεό καί μέ τούς συνανθρώπους μας.

4.Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀποστολική, διότι ἔχει σάν αἰώνιο καί ἀμετάβλητο θεμέλιο τή διδασκαλία τῶν Ἀποστόλων. Παράλληλα σημαίνει ὅτι ἡ Ἐκκλησία θά ἔχει πάντοτε τό ζῆλο, τήν ὁρμή καί τήν ἔφεση τῶν Ἀποστόλων, γιά νά διαδώσει παντοῦ τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου. Αὐτά τά γνωρίσματα τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νά χαρακτηρίζουν καί τή χριστιανική οἰκογένεια. Ἔχουμε ζωντανά παραδείγματα ἀπό τήν Καινή Διαθήκη, π.χ. ὁ Ἀκύλας καί ἡ Πρίσκιλλα καί ἡ οἰκογένεια Στεφανᾶ. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, στήν Ἐπιστολή του πρός τούς Ρωμαίους, ἐπαινεῖ τό ἅγιο ζευγάρι. Τούς παρουσιάζει σάν συνεργάτες του ἐν Χριστῷ στήν Κόρινθο, στήν Ἔφεσο καί στήν πατρίδα τους, τή Ρώμη, ὅπου δημιούργησαν τίς προϋποθέσεις τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν στήν αἰώνια πόλη. Ὁ ἴδιος ἀναφέρεται στήν οἰκογένεια Στεφανᾶ στήν Α' Ἐπιστολή του πρός τούς Κορινθίους. Ὁλόκληρη ἡ οἰκογένεια αὐτή πίστεψε στό Χριστό καί ἔτσι ἄρχισε ἡ ἐξάπλωση τοῦ Χριστιανισμοῦ στήν Ἀχαΐα. Κατόπιν ἔταξαν σάν σκοπό τους τή διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου. Στή συνέχεια ξεκούρασαν μέ τήν προσφορά τους  ὄχι μόνο τόν Παῦλο ἀλλά καί τούς Κορινθίους. Ὁ χαρακτηρισμός ʺἀποστολικήʺ γιά τήν χριστιανική οἰκογένεια σημαίνει ὅτι δρᾶ, κινεῖται καί ἀναπνέει μέσα στό κλῖμα καί τήν ἀτμόσφαιρα τοῦ ἱεραποστολικοῦ φρονήματος.

Μετά ἀπό τά παραπάνω καί ἔχοντας ὑπ' ὄψιν τή σημερινή οἰκογένεια νομίζω ὅτι τό ζητούμενο εἶναι ἡ δημιουργία ὄχι μιᾶς θρησκευομένης οἰκογενείας ἀλλά μιᾶς χριστιανικῆς οἰκογενείας. Σήμερα δέν ἔχουμε ἁπλᾶ καί μόνο κρίση τῆς οἰκογενείας ἀλλά κρίση τῆς χριστιανικῆς οἰκογενείας. Γιά νά διορθωθεῖ ἡ κατάσταση πρέπει ἡ οἰκογένεια νά μελετήσει συστηματικά καί χωρίς ἀναβολή τήν εὐαγγελική καί πατερική διδαχή. Νά παραδειγματιστεῖ ἀπό τά βιβλικά πρότυπα τῆς οἰκογενείας καί ἀπό τόν πλοῦτο τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας παραδόσεως καί νά ζεῖ συγχρόνως τήν μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Μόνο τότε θά δοῦμε πραγματικά μία, ἁγία, καθολική καί ἀποστολική οἰκογένεια.

Μέ αὐτές τίς ταπεινές σκέψεις χαιρετίζω ἀπό τό μαρτυρικό Φανάρι ὅλους σας. Συγχαίρω ἐγκάρδια τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς. Εὐχαριστῶ θερμότατα τόν Σεβ. Ποιμενάρχη τῆς Ἐπαρχίας πού μᾶς φιλοξενεῖ. Χαιρετίζω τήν παρουσία ὅλων τῶν ἁγίων ἀδελφῶν Ἀρχιερέων. Ἐκφράζω τήν εὐγνωμοσύνη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρός τόν Ἐξοχώτατο κύριο Ἀντιπρόεδρο τῆς Μεγάλης Ἀμερικανικῆς Συμπολιτείας γιά τήν προστασία, ὑποστήριξη καί ἀρωγή, πού ἡ Κυβέρνησή του προσφέρει πρός τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή μας καί τό πλήρωμά της.

Στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο διατηροῦμε νωπή τήν μνήμη ἀπό τήν χαρά τῆς ἐπισκέψεως Σας στό ἱερό Κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας, στό Φανάρι, κατά τόν Δεκέμβριο τοῦ ἔτους 2011.

Καί τέλος, διαβιβάζω πρός ὅλους σας τή στοργική  ἀγάπη, τίς πατρικές εὐχές, τό ἀνύστακτο προσωπικό ἐνδιαφέρον τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μας κ. κ. Βαρθολομαίου γιά τήν μεγάλη καί δυναμική αὐτή Ἐπαρχία τοῦ Θρόνου καί Σᾶς διαβεβαιῶ ὅτι ὅλοι σας εἶστε συνέχεια στίς ἅγιες προσευχές καί δεήσεις τοῦ πνευματικοῦ ἀρχηγοῦ τῶν τριακοσίων ἑκατομμυρίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο.

Σᾶς παρακαλῶ πολύ νά μείνετε ἑνωμένοι στήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Νά μείνετε πιστοί στήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου Του. Νά μείνετε ἀφοσιωμένοι στή Μητέρα Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

  ʺἩ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μετά πάντων ὑμῶν· ἀμήνʺ (Β' Κορ.13, 13).


Video

Highlights from the 2022 Clergy-Laity Congress

A look back at the 46th Biennial Clergy-Laity Congress of the Greek Orthodox Archdiocese of America, highlighting the many great events and memories experienced over the course of the week, including the Hierarchal Divine Liturgy, the Consecration of St. Nicholas Greek Orthodox Church and National Shrine, Meetings, Workshops, Panel Discussions, and more!

Grand Banquet of the 46th Biennial Clergy-Laity Congress

The Grand Banquet from the 46th Biennial Clergy-Laity Congress held at the New York Marriott Marquis on Thursday, July 7, 2022.

Centennial Keynote Address by His Eminence Archbishop Elpidophoros of America at the 46th Biennial Clergy-Laity Congress

We have a responsibility to their memory, to the present moment, and to the generations to come, to hold their dream – which is our reality – as a precious jewel. To hold it with a conscious decision to work for what is best – a unified and strong Archdiocese, cognizant of our role as the premier and, indeed, first Eparchy of the Ecumenical Patriarchate and Mother Church of Constantinople in the Diaspora.

Greeting by His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew for the Opening of the Clergy-Laity Congress

Moreover, I would like you to know that, along with the Holy and Sacred Synod here at the Mother Church of Constantinople, I too am delighted to share with you the historic milestone of your centennial anniversary since the establishment of the Greek Orthodox Archdiocese of America.

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ κ. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ Ομιλία στη Θεία Λειτουργία

Στην πραγματικότητα, η πληρότητα της Εκκλησίας είναι πάντοτε παρούσα σε κάθε Θεία Λειτουργία – γιατί ακόμα και όταν ο ναός είναι φαινομενικά κενός, είναι στην πραγματικότητα γεμάτος από τη Δόξα του Θεού και τις Αγγελικές Δυνάμεις, όπως μαρτυρούν οι Ιερές Εικόνες που κοσμούν κάθε Θυσιαστήριο σε όλη την Αρχιεπισκοπή.

Greeting by Ecumenical Patriarch Bartholomew at the National YAL Conference July 2, 2022

Welcome Message of His All Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew to the Participants of the National YAL Conference on Saturday, July 2, 2022.

Congress Official Opening

Keynote Address of Archbishop Elpidophoros, greetings of the Ecumenical Patriarch Bartholomew and Ecumenical Patriarchate representatives

Orthros and Divine Liturgy officiated by H.E. Archbishop Elpidophoros on Sunday, July 3, 2022

Orthros and Hierarchal Divine Liturgy officiated by His Eminence Archbishop Elpidophoros of America from the Archdiocesan Cathedral of the Holy Trinity in New York City as part of the 46th Biennial Clergy-Laity Congress on Sunday, July 3, 2022.

Homily during the Divine Liturgy by Archbishop Demetrios of America

Homily given by Archbishop Demetrios of America during the Hierarchical Divine Liturgy for the 42nd Biennial Clergy-Laity Congress. The service was held in the historic Greek Orthodox Cathedral of Saint George of Philadelphia with hundreds of faithful in attendance.

Live Patriarchal Message during the Opening of the 42nd Biennial Clergy-Laity Congress

His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew addresses the delegates at the 42nd Biennial Clergy-Laity Congress via a live video feed.

Address of Vice President Joe Biden at the Grand Banquet

Vice President Joe Biden addresses the attendees of the Grand Banquet of the 42nd Biennial Clergy-Laity Congress of the Greek Orthodox Archdiocese of America on June 9, 2014. The Grand Banquet is traditionally the concluding event of the Clergy-Laity Congress. Fifteen hundred delegates and guests are expected to be in attendance.

Address of His Eminence Metropolitan Stefanos at the Grand Banquet

His Eminence Metropolitan Stefanos of Kallioupolis and Madytos, the Patriarchal Representative to the 2014 Clergy Laity Congress, addresses the attendees of the Grand Banquet of the 2014 Clergy-Laity Congress on July 9, 2014.

Address of His Eminence Archbishop Demetrios at the Grand Banquet

His Eminence Archbishop Demetrios of America addresses the attendees of the Grand Banquet of the 2014 Clergy-Laity Congress on July 9, 2014.

Address of His Eminence Metropolitan Evangelos at the Grand Banquet

His Eminence Metropolitan Evangelos of New Jersey addresses the attendees of the Grand Banquet of the 2014 Clergy-Laity Congress on July 9, 2014.

From Wedgies to Widgets: Bullying in the Age of Technology

Bullying is an age old issue that has found a new platform: cyberspace. What once necessitated bold face-to-face interaction now lurks in the shadowy solace of cellphones and computers. It begins at school, on the playground, and at GOYA but now continues into our homes and safe spaces.

​Message of His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew to the 44th Clergy Laity Congress

Video Message By His All Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew at the Opening of the 44th Biennial Clergy-Laity Congress of the Greek Orthodox Archdiocese of America

Orthodox Observer Daily Edition