News and Messages

Επιστροφή

Ομιλία Μητροπολιτου Καλλιουπολεως και Μαδυτου Στεφανου

Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀμερικῆς κ. Δημήτριε,

Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί, οἱ διαποιμαίνοντες τίς Ἱερές Μητροπόλεις τῆς ἑνιαίας Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς,

Θεοφιλέστατοι,

Εὐλαβέστατοι Κληρικοί,

Ἐντιμότατοι ἐκπρόσωποι τῶν Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων καί μέλη τῶν μειζόνων διοικητικῶν σωμάτων, τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος καί τῶν λοιπῶν κατά τόπους Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς,

«Ἰδοὺ δὴ τί καλὸν ἢ τί τερπνόν, ἀλλ᾿ ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό; Ὡς μύρον ἐπὶ κεφαλῆς τὸ καταβαῖνον ἐπὶ τὴν ᾤαν τοῦ ἐνδύματος (Ψαλμός 132)».

Καί πράγματι, ἡ συμμετοχή στίς ἐργασίες τῆς πνευματικῆς αὐτῆς συνάξεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς εἶναι τερπνή, εὐχάριστη, τόσον γιά τόν ὁμιλοῦντα ὅσον καί γιά τόν Σεβασμιώτατο ἀδελφό Μητροπολίτη Βελγίου κύριο Ἀθηναγόρα, καθώς μας δίδεται ἡ εὐκαιρία νά ἀκούσουμε καί νά αἰσθανθοῦμε τόν παλμό τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ὁμογενείας τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς. Μᾶς δίδεται ἡ εὐκαιρία νά συμπνευματισθοῦμε μαζί Σας,  Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀμερικής κύριε Δημήτριε, καί μέ τούς ὑπολοίπους ἁγίους ἀδελφούς Ἀρχιερεῖς τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς πολυανθρώπου καί δραστηρίου Ἱερᾶς αὐτῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, καθώς καί μέ τούς Θεοφιλεστάτους Ἐπισκόπους, αὐτούς πού ἔχουν ταχθεῖ στή διακονία τῶν ἐπί μέρους τομέων τῆς ζωῆς καί μαρτυρίας της, νά συμπνευματισθοῦμε μαζί σας ἀλλά καί νά ἀνταλλάξουμε ἀπόψεις γιά ποιμαντικά θέματα, καί γιά θέματα πού ἀφοροῦν στίς σχέσεις τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς μέ τίς ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησιαστικές παρουσίες, καθώς καί μέ τούς ἑτεροδόξους καί τούς ἑτεροθρήσκους, γιά τήν ἀντιμετώπιση συγχρόνων κοινωνικῶν ζητημάτων. Μᾶς δίδεται ἡ εὐκαιρία νά αἰσθανθοῦμε τόν παλμό τῆς νεολαίας, τήν ἀγωνία τῶν μελῶν τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, γιά τήν ἀνακούφιση τοῦ ἀνθρωπίνου πόνου, ἀλλά καί τῶν μελῶν τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου καί τῶν Συμβουλίων τῶν Κοινοτήτων, γιά τήν εὐστάθεια καί ἀρτία λειτουργία τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὡς συνόλου, ἀλλά καί τῶν ἐπί μέρους διοικητικῶν δομῶν της. Ἡ παρουσία μας ἐδῶ καθίσταται ἰδιαιτέρως τιμητική, διότι ἐρχόμαστε ὡς ἐκπρόσωποι τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς ΚΠόλεως καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου γιά νά σᾶς μεταφέρουμε τίς εὐχές, τήν ἀγάπη καί τό ἐνδιαφέρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ Πατριάρχου μας γιά τήν κατά Θεόν καί κατ' ἄνθρωπον προόδον σας, καθώς καί τίς εὐχαριστίες Του γιά τό συνεχές ἔμπρακτο ἐνδιαφέρον σας γιά τήν εὐστάθεια τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί γιά τήν συμβολή σας στήν πολυεπίπεδη καί πολυσχιδή δραστηριότητα καί μαρτυρία αὐτῆς.

Ἔχουμε τήν ἐλπίδα ἀλλά καί τήν πεποίθηση ὅτι ἡ Κληρικολαϊκή αὐτή Συνέλευση θά ἀποδειχθεῖ γόνιμη καί θά ἀποτελέσει μία ἀκόμη εὐκαιρία ἐνισχύσεως δεσμῶν, ἀμοιβαίας ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων καί πηγή ἐνθαρρύνσεως καί πνευματικῆς ἐμπνεύσεως γιά τήν μαρτυρία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στήν πολυπολιτισμική αὐτή χώρα.

Ἐλπίζουμε ὅτι ἡ σύναξη αὐτή θά συμβάλει στήν καλλιέργεια καί περαιτέρω σφυριλάτηση τῆς ἑνότητας τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μεταξύ τους καί πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησία τῆς ΚΠόλεως, πρός τήν ὁποίαν ὁρατό δείγμα αὐτῆς τῆς ἑνότητος εἶναι ἡ χρίση ὅλων μας μέ τό Ἅγιο Μύρο, «τὸ καταβαῖνον ἐπὶ τὴν ᾤαν τοῦ ἐνδύματός μας», τό ὁποῖο παρασκευάζεται στό Φανάρι, στό Ἱερό Κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας. Καί πράγματι, χριστήκαμε ὅλοι μας ἀπό αὐτό τό πολύτιμο μύρο, τό ὁποῖο ἀνά τούς αἰῶνες καθαγιάζεται στό Φανάρι ἀπό τόν διάδοχο τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τοῦ Ἁγ. Μεθοδίου καί τόσων ἄλλων Ἁγίων πού μας ἑνώνουν πνευματικά καί ἐκκλησιαστικά σέ μία οἰκογένεια καί ἀποτελοῦμε ὅλοι μαζί τό ἴδιο τό σῶμα τοῦ «διωκομένου ἀλλ' οὐκ ἐγκαταλειπομένου, καταβαλλομένου ἀλλ' οὐκ ἀπολλυμένου» Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Τελειώνοντας, μέ αὐτές τίς σκέψεις μεταφέρω πρός ὅλους τίς εὐχές τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου γιά  ἐπιτυχία τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνελεύσεως αὐτῆς καθώς καί τόν χαιρετισμόν Του, δανειζόμενος τό τέλος τῆς πρός Φιλιππησίους Ἐπιστολῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, κάνοντας μία μικρή παράφραση: «Τῷ δέ Θεῷ καί πατρί ἡμῶν ἡ δόξα εἰς τούς αἰῶνας, ἀμήν. Ἀσπάσασθε πάντα ἅγιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ σύν ἐμοί ἀδελφοί. Ἀσπάζονται ὑμᾶς πάντες οἱ ἅγιοι, μάλιστα δέ οἱ ἐκ τοῦ Ἱεροῦ τοῦ Φαναρίου Κέντρου. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετά πάντων ὑμῶν. Ἀμήν».


Video

Homily during the Divine Liturgy by Archbishop Demetrios of America

Homily given by Archbishop Demetrios of America during the Hierarchical Divine Liturgy for the 42nd Biennial Clergy-Laity Congress. The service was held in the historic Greek Orthodox Cathedral of Saint George of Philadelphia with hundreds of faithful in attendance.

Live Patriarchal Message during the Opening of the 42nd Biennial Clergy-Laity Congress

His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew addresses the delegates at the 42nd Biennial Clergy-Laity Congress via a live video feed.

Address of Vice President Joe Biden at the Grand Banquet

Vice President Joe Biden addresses the attendees of the Grand Banquet of the 42nd Biennial Clergy-Laity Congress of the Greek Orthodox Archdiocese of America on June 9, 2014. The Grand Banquet is traditionally the concluding event of the Clergy-Laity Congress. Fifteen hundred delegates and guests are expected to be in attendance.

Address of His Eminence Metropolitan Stefanos at the Grand Banquet

His Eminence Metropolitan Stefanos of Kallioupolis and Madytos, the Patriarchal Representative to the 2014 Clergy Laity Congress, addresses the attendees of the Grand Banquet of the 2014 Clergy-Laity Congress on July 9, 2014.

Address of His Eminence Archbishop Demetrios at the Grand Banquet

His Eminence Archbishop Demetrios of America addresses the attendees of the Grand Banquet of the 2014 Clergy-Laity Congress on July 9, 2014.

Address of His Eminence Metropolitan Evangelos at the Grand Banquet

His Eminence Metropolitan Evangelos of New Jersey addresses the attendees of the Grand Banquet of the 2014 Clergy-Laity Congress on July 9, 2014.

From Wedgies to Widgets: Bullying in the Age of Technology

Bullying is an age old issue that has found a new platform: cyberspace. What once necessitated bold face-to-face interaction now lurks in the shadowy solace of cellphones and computers. It begins at school, on the playground, and at GOYA but now continues into our homes and safe spaces.

​Message of His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew to the 44th Clergy Laity Congress

Video Message By His All Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew at the Opening of the 44th Biennial Clergy-Laity Congress of the Greek Orthodox Archdiocese of America

Orthodox Observer Daily Edition