ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ Τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γέροντος Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου

Εἶσθε ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ σ’ἕνα μεταβαλλόμενο κόσμο
Καθώς ἀπέσταλκέ με ὁ πατήρ, κἀγώ πέμπτω ὑμᾶς
(Ἰωαν. 20:21)

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γέροντος Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου

43η ΚΛΗΡΙΚΟ-ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
Nashville, TN
Δευτέρα, 4 Ἰουλίου 2016

Α.  Χάριτι τοῦ Μεγαλοδυνάμου Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, συγκεντρωνόμεθα καί πάλι ὡς Ἑλληνική Ὀρθόδοξος Ἀρχιεπισκοπή στά πλαίσια τῆς 43ης Κληρικο-Λαϊκῆς Συνελεύσεώς μας στό Nashville, Tennessee.

Ἡ σημερινή συνέλευσή μας ἐκτός τοῦ ὅτι λαμβάνει χώρα τήν 4η Ἰουλίου ἡμέρα τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς Ἀμερικῆς,  πραγματοποιεῖται μετά ἀπό ἕνα ἱστορικό γεγονός τῆς οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας, δηλαδή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου  τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν πού ἔγινε στήν Μεγαλόνησο Κρήτη  τῆς Ἑλλάδος.

Ὅπως γνωρίζετε, στήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο συμμετεῖχαν 24 Ἐπίσκοποι καί 9 Ἱερεῖς καί λαϊκοί ἀπό δέκα Αὐτοκέφαλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τοῦ κόσμου. Ἡ δική μας Ἐκκλησία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς εἶχε τήν ἰδιαίετερη τιμή καί εὐλογία νά ἐκπροσωπηθῇ ὑπό 8 ἐκ τῶν 24 Ἐπισκόπων - ἐκπροσώπων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἔτσι, εἴχαμε τήν μεγάλη εὐκαιρία νά συμμετάσχουμε σ’ ἕνα μοναδικό γεγονός γιά τή ζωή, τήν ἱστορία καί τό μέλλον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά αὐτήν τήν ἰδιαίτερη τιμή.

Εὐχαριστοῦμε τόν Θεό ἐπίσης γιά ἀκόμα ἕνα μεγάλο δῶρο, τό ὁποῖο ἐλάβαμε μετά τήν λήξη τῆς τελευταίας Συνελεύσεώς μας στή Φιλαδέλφεια, Πεννσυλβάνια. Ἀναφέρομαι στήν τελετή θεμελιώσεως τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Παγκόσμιο Ἐμπορικό Κέντρο (WTC), στό Ground Zero. Οἱ ἐργασίες τῆς ἀνοικοδομήσεως ἄρχισαν πέρυσι τό καλοκαίρι καί ἔχει σημειωθεῖ σημαντική πρόοδος ὡς τώρα, ἐνῶ, ταυτοχρόνως, οἱ ἐργασίες στό Πάρκο ἐντός τοῦ ὁποίου εὑρίσκεται ἡ Ἐκκλησία ἔχουν σχεδόν περατωθεῖ καί τό ἀποτέλεσμα εἶναι πολύ ὡραῖο.

Ἄρχισα τήν ὁμιλία μου μέ αὐτά τά δύο ἰδιαίτερα γεγονότα, δηλαδή τήν Σύνοδο τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μας καί τήν ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἐξ αἰτίας τῆς ἐξέχουσας σημασίας των γιά τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

Β. Ἀλλά τώρα, θά συνεχίσω μέ μιά σύντομη παρουσίαση τῶν γεγονότων τά ὁποῖα εἶναι ἄξια μνείας καί ἔχουν συμβῇ μεταξύ τῆς τελευταίας Συνελεύσεώς μας στή Philadelphia τό 2014 καί τῆς σημερινῆς ἐδῶ στή Nashville. Ἐπέλεξα δέκα ἀπό τά πολλά πού συνέβησαν.

1) Πρῶτον, προσφέρουμε τίς προσευχές μας καί τήν εὐγνωμοσύνη μας στόν Θεό, διότι κατά τά δύο τελευταῖα ἔτη μᾶς ἀξίωσε νά ἑορτάσουμε τά 100 χρόνια ζωῆς καί δράσεως πολλῶν κοινοτήτων σέ ὁλόκληρη τή χώρα. Γιά νά ἀκριβολογοῦμε, ἑορτάσαμε ἀκόμη καί 150 χρόνια παρουσίας τῆς παλαιοτέρας κοινότητός μας στή Νέα Ὀρλεάνη, Λουϊζιάνα. Ταυτοχρόνως, χαιρόμεθα τήν συνεχῆ δραστηριότητα τῆς οἰκοδομήσεως νέων Ἐκκλησιῶν καί κοινοτικῶν κέντρων καί τόν καθαγιασμό ἀρκετῶν Ἐκκλησιῶν, μεταξύ αὐτῶν καί τοῦ Καθεδρικοῦ μας στήν Washington, DC. Ὁ καθαγιασμός-ἐγκαίνια αὐτοῦ τοῦ Καθεδρικοῦ μας Ναοῦ  καθυστέρησε πολύ, γεγονός τό ὁποῖο συμβαίνει μέ ἀρκετές τῶν Ἐκκλησιῶν μας καί πρέπει νά διορθωθῇ. Δέν πρέπει νά ὑπάρχῃ μή καθαγιασμένη-ἐγκαινιασμένη Ἐκκλησία στήν Ἀρχιεπισκοπή μας!

2) Δεύτερον, καλωσορίζουμε τούς νεο-χειροτονηθέντες κληρικούς τῶν τελευταίων δύο ἐτῶν. Ὁ ἀριθμός των εἶναι ἐντυπωσιακός. Ἔχουν γίνει 32 χειροτονίες εἰς Διάκονον καί ἐπιπλέον 6 ἀπό τήν κατηγορία τοῦ Εἰδικοῦ Προγράμματος Διακονίας. Ἔτσι χειροτονήθηκαν ἐν συνόλῳ 36 νέοι Διάκονοι.

Tsikouris, Demetrios / July 12, 2014
Honeycutt, James / August 3, 2014
Triant, Daniel / August 3, 2014
Cook, Timothy / August 10, 2014
Redmon, William / October 11, 2014
Xanthos, Christopher P. / November 1, 2014
Sakellariou, John / November 16, 2014
Avramopoulos, Christos / November 22, 2014
Lundberg, Paul / December 27, 2014
Ehmer, Theodore / January 17, 2015
Theodoropoulos, Anastasios / February 8, 2015
Mott, Demetrios / March 1, 2015
Collins, Joseph (Ryan) / March 25, 2015
Gadah, Gabriel / May 3, 2015
Burikas, Dimitrios / June 6, 2015
Koulianos, Dionysios / June 14, 2015
Plevrakis, Elefterios / June 14, 2015
Minucci, Vincent / July 19, 2015
Manos, Michael C. / August 15, 2015
Russell, John Jarrod / August 23, 2015
Kasapakis, Sampson / September 13, 2015
Athanasiou, Anastasios / October 3, 2015
Gilbert, Gregory / October 4, 2015
Kallis, Kosmas / October 26, 2015
Walker, Aaron / October 26, 2015
Constans, Maximos / December 6, 2015
Parsenios, George / December 13, 2015
Delaveris, Nikolas / January 10, 2016
Christensen, Lucas / March 27, 2016
Henderson, David / March 27, 2016
Retelas, Christopher / March 27, 2016
O’Rourke, Patrick / April 24, 2016

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ ὑπό τοῦ Εἰδικοῦ Προγράμματος Διακονίας

Zaharis, Zacharias / August 24, 2014
Varcados, Iakovos / November 16, 2014
Saclarides, Theodore / June 29, 2015
Stern, Christopher / August 9, 2015
Whittaker, James K. / November 29, 2015
Callas, William / December 27, 2015​

3. Κατά τήν ἴδια χρονική περίοδο, εἴχαμε καί 35 χειροτονίες εἰς Πρεσβύτερον:    

Tsikouris, Rev. Dn. Demetrios / July 13, 2014
Honeycutt, Rev. Dn. James / August 9, 2014
Cook, Rev. Dn. Timothy / August 16, 2014
Mihalopoulos, Rev. Dn. Christos R. / September 28, 2014
Livaditis, Rev. Dn. George / October 5, 2014
Redmon, Rev. Dn. William / November 16, 2014
Sakellariou, Rev. Dn. John / November 23, 2014
Ursache, Rev. Dn. Constantin / January 25, 2015
Mamangakis, Rev. Dn. John / February 6, 2015
Triant, Rev. Dn. Daniel / February 8, 2015
Ehmer, Rev. Dn. Theodore / March 15, 2015
Xanthos, Rev. Dn. Christopher / March 25, 2015
Lundberg, Rev. Dn. Paul / March 29, 2015
Theodoropoulos, Rev. Dn. Anastasios / May 10, 2015
Johns, Rev. Dn. Seraphim / May 17, 2015
Mott, Rev. Dn. Demetrios / May 31, 2015
Abell, Rev. Dn. Christopher Jeffrey / June 13, 2015
Pliakas, Rev. Dn. Vasilios D. / June 20, 2015
Koulianos, Rev. Dn. Dionysios / August 2, 2015
Minucci, Rev. Dn. Vincent / August 2, 2015
Panos, Rev. Dn. Chrysostom / August 6, 2015
Kasapakis, Rev. Dn. Sampson / September 14, 2015
Burikas, Rev. Dn. Dimitrios / August 23, 2015
Russell, Rev. Dn. John Jarrod / September 20, 2015
Manos, Rev. Dn. Michael C / September 27, 2015
Gilbert, Rev. Dn. Gregory / October 25, 2015
Tandilyan, Rev. Dn. Anthony (formerly Arkady) / October 26, 2015
Walker, Rev. Dn. Aaron / November 9, 2015
Athanasiou, Rev. Dn. Anastasios / November 21, 2015
Constas, Rev. Dn. Maximos / December 20, 2015
Gadah, Rev. Dn. Gabriel / February 28, 2016
Roditis, Rev. Dn. Iakovos (formerly Christodoulos) / March 6, 2016
Kallis, Rev. Dn. Kosmas / March 27, 2016
Kolios, Rev. Dn. George / March 27, 2016
Collins, Rev. Dn. Joseph / May 15, 2016

​Ταυτοχρόνως, προσευχόμεθα γιά τούς κληρικούς οἱ ὁποῖοι συνταξιοδοτήθησαν τά τελευταῖα δύο ἔτη.  Εὐχόμεθα νά ἔχουν ὑγεία καί ζωή καρποφόρο καί εὐλογημένη. Ὁ ἀριθμός των εἶναι 14.

 

Joanides, Rev. Fr. Charles / September 1, 2014
Mahalares, V. Rev. Fr. Andrew / September 1, 2014
Pathenos, Rev. Fr. Nicholas / December 28, 2014
Paleologos, Rev. Fr. Dean / December 31, 2014
Nikokavouras, Rev. Fr. Nicholas I. / January 1, 2015
Cowles, Rev. Fr. Patrick J. / June 1, 2015
Raptis, Rev. Fr. Anastasios / June 30, 2015
Christ, Rev. Fr. William M. / July 15, 2015
Pratsinakis, Rev. Fr. Emmanuel / August 1, 2015
Jeweler, Rev. Dn. Michael J. (no date available)
Marketos, Rev. Fr. Dionisios / March 1, 2016
Michaels, Rev. Fr. Angelo / March 1, 2016
Gordon, Rev. Fr. James / April 30, 2016
Karloutsos, Rev. Fr. Peter / July 1, 2016

4. Στό ἴδιο διετές διάστημα συνέβη καί ἡ ἐκδημία πρός Κύριον προσφιλῶν κληρικῶν ἀδελφῶν μας.  Αὐτοί εἶναι δύο Ἐπίσκοποι,

ὁ Ἐπίσκοπος Ὀλύμπου κυρός Ἄνθιμος, καί
ὁ Μητροπολίτης πρ. Μπουένος Ἄϊρες κυρός Γεννάδιος,

32 ἱερεῖς

Bird, Rev. Fr. Michael R. / July 16, 2014
Orfanakos, Rev. Fr. John / August 20, 2014
Pieratos, Rev. Fr. Spiro / September 24, 2014
Champion, Rev. Fr. Gregory / September 27, 2014
Heath, Rev. Fr. Thomas / December 9, 2014
Balomenos, Rev. Fr. Constantine J. / February 24, 2015
Baker, Rev. Fr. Matthew / March 1, 2015
Chiganos, Rev. Fr. William / May 4, 2015
Papademetriou, Rev. Fr. Spyridon / May 22, 2015
Lokis, Rev. Fr. Demetrios / May 30, 2015
Missiras, Andrew  (no date available)
Dounelis, Rev. Fr. George / June 28, 2015
Karambis, V. Rev. Fr. J. Gabriel / July 19, 2015
Papanikolaou, Rev. Fr. Byron S. / August 11, 2015
Karahalios, Rev. Fr. George A. / September 8, 2015
Scoulas, Rev. Fr. Elias C. / September 12, 2015
Tavlarides, Rev. Fr. John / September 21, 2015
Sakellarides, Rev. Fr. Emmanuel / October 24, 2015
Anastas, Rev. Fr. Theo / November 2, 2015
Lambert, Rev. Fr. Peter / November 2, 2015
Theophilos, Rev. Fr. Stephen / December 23, 2015
Hadgigeorge, Rev. Fr Chris / December 31, 2015
Michaelides, Rev. Fr. Demetrios / January 1, 2016
Romas, Rev. Fr. John / January 24, 2016
Chelpon, Rev. Fr. Theodore H. / February 14, 2016
Economou, Rev. Fr. George N. / February 25, 2016
Harbatis, Rev. Fr. Nicholas G. / March 7, 2016
Kuchta, Rev. Dn. Robert / March 7, 2016
Prassas, Rev. Fr. George / May 19, 2016
Stephanou, V. Rev. Fr. Eusebius / May 26, 2016
Tsigounis, Rev. Fr. James A./June 20, 2016
Lionikis, Rev. Fr. Manousos (Emmanuel)/June 24, 2016

Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτῶν!

Προσευχόμεθα, ἐπίσης, καί γιά τήν αἰώνια ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν ἑνός ἀριθμοῦ  πολύ ἐνεργῶν μελῶν τῶν κοινοτήτων καί ὀργανισμῶν μας. Θρηνοῦμε ἰδιαιτέρως τήν ἀπώλεια τοῦ ἐπί 16 συναπτᾶ ἔτη Ἀντιπροέδρου τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου  Μιχαήλ Τζαχάρη, τοῦ μεγάλου αὐτοῦ φιλανθρώπου ὁ ὁποῖος ἠσχολεῖτο περισσότερο χρόνο μέ τά ζητήματα τῆς Ἐκκλησίας καί λιγότερο μέ τίς δικές του ἐπιχειρήσεις. Αἰωνία ἡ μνήμη του!

5. Ἐκφράζουμε τήν βαθειά εὐγνωμοσύνη μας στόν Αἰδ. Π. Νικόλαο Τριανταφύλλου, ὁ ὁποῖος μετά ἀπό 15 ἔτη πιστῆς καί δημιουργικῆς ὑπηρεσίας ὡς Πρόεδρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου καί τῆς Ἑλληνορθοδόξου Θεολογικῆς Σχολῆς  τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀναγκάσθηκε νά ἀφυπηρετήσῃ πέρυσι ἐξ αἰτίας σοβαροῦ ἀτυχήματος. Ταυτοχρόνως, καλωσορίζουμε τόν νέο Πρόεδρο τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου καί τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, Αἰδ. Π. Χριστόφορο Μητρόπουλο προσευχόμενοι ἡ ὑπηρεσία του νά ἔχῃ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος εἶναι πηγή ἀνεξάντλητης σοφίας καί γνώσεως.  

6. Τό Σαββατοκύριακο 7-8 Μαρτίου 2015, συμμετείχαμε ὡς Ἑλληνική Ὀρθόδοξος  Ἀρχιεπισκοπή στόν ἑορτασμό τῆς ἐπετείου 50 ἐτῶν ἀπό τήν ἱστορική πορεία γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα στή πόλη Selma, τῆς Alabama, τό 1965. Ἡ πνευματική παρουσία τοῦ ὑπέροχου Ἀρχιεπισκόπου μας Ἰακώβου σέ αὐτό τόν ἑορτασμό ὁ ὁποῖος ἀντικατόπτρισε τήν πορεία τοῦ 1965 δίπλα στόν Dr. Martin Luther King, ἔτυχε εἰδικῆς μνείας καί μεγάλης προσοχῆς ἀπό τόν Πρόεδρο Barack Obama καί τόν πρώην Πρόεδρο G.W.Bush οἱ ὁποῖοι παρέστησαν στόν ἑορτασμό, καθώς καί ἀπό πολλούς Ἀφρο-Ἀμερικανούς ἡγέτες.

7. Παρέστημεν, ἐπίσης, ὡς Ἑλληνική Ὀρθόδοξος Ἀρχιεπισκοπή, πέρυσι τόν Ἰούνιο στό Charleston, South Carolina, στήν κηδεία τῶν 9 ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι δολοφονήθηκαν ἐντός τῆς Ἐκκλησίας  Emmanuel Church μαζί μέ τόν πάστορά των. Ἡ ἡγεσία ὁλοκλήρου τῆς Ἀφρικανικῆς Ἐκκλησίας Μεθοδιστῶν Ἐπισκοπικῶν ἐξέφρασε αἰσθήματα βαθειᾶς εὐγνωμοσύνης γιά τή συμμετοχή μας στή μεγάλη αυτή τραγωδία.

8. Ἡ Ἀρχιεπισκοπή μας εἶχε τήν ἐξαιρετική τιμή νά λάβῃ ἐπίσημη πρόσκληση νά ἐπισκεφθῇ τήν Κύπρο στίς 21-28 Ὀκτωβρίου 2014. Οἱ πολιτικές, δικαστικές καί ἐκπαιδευτικές ἀρχές τῆς Μεγαλονήσου, καθώς καί οἱ ἁπλοί ἄνθρωποι τῆς Κύπρου δέν σταμάτησαν νά μᾶς εὐχαριστοῦν γιά τήν οὐσιαστική καί θερμή πνευματική καί ὑλική συμπαράστασή μας τήν ὁποία προσφέρουμε ἐπί πολλά ἔτη.

9. Μετά ἀπό πολλά χρόνια συστηματικῆς ἐργασίας, καί χάρις στίς ἀσίγαστες προσπάθειες τῆς Ἱερᾶς  Ἐπαρχιακῆς Συνόδου μας, ἔχει ὁλοκληρωθῇ ἐπιτέλους ἡ ἐπίσημη ἔκδοσις τοῦ ἑλληνικοῦ κειμένου καί τῆς ἀγγλικῆς μεταφράσεως τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου. Ἡ ἔκδοσις αὐτή φέρει τήν ἔγκριση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἀποτελεῖ τό ἐπίσημο κείμενο τό ὁποῖο θά χρησιμοποιεῖται στό ἑξῆς σέ ὅλες τίς Ἐνορίες χωρίς καμμία ἀπολύτως ἐξαίρεση.

10. Κλείνοντας αὐτό τό σκέλος τῆς ἀναφορᾶς μου, δέν θά πρέπει νά παραλείψω νά πῶ ὅτι τά τελευταῖα δύο ἔτη συνεχίζουμε μέ ἀμείωτο ρυθμό τό ὑποστηρικτικό ἔργο καί τίς προσπάθειές μας γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου ἐν ὄψει τῶν καταπιεστικῶν συνθηκῶν ὑπό τίς ὁποῖες ζοῦν οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ. Δέν πρέπει ἐπίσης νά λησμονοῦμε ὅτι ἡ ἐφετινή Κληρικο-Λαϊκή Συνέλευσή μας συμπίπτει μέ τόν εὐλογημένον ἑορτασμόν τῆς 25ης ἐπετείου ἀπό τῆς ἐκλογῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μας κ.κ. Βαρθολομαίου. Εἴμεθα εὐγνώμονες στόν Θεό γιά τά ὑπέροχα γεγονότα τά ὁποῖα ὀφείλονται στήν ἐξαιρετική καί ἱερά διακονία τοῦ Πατριάρχου μας, καί προσευχόμεθα διαπύρως γιά τήν λαμπρή συνέχιση τῆς ἀποστολικῆς διακονίας του στά χρόνια πού ἔρχονται γιά τό καλό τῆς παγκόσμιας Ὀρθοδοξίας καί τή δόξα τοῦ ἁγίου ὀνόματος τοῦ Θεοῦ.

Γ. Μετά ἀπό τή σύντομη ἀναφορά τῶν κυριοτέρων γεγονότων πού μεσολάβησαν μετά τήν Κληρικο-Λαϊκή στή Φιλαδέλφεια καί πρίν προχωρήσουμε στήν ἀνάλυση τοῦ θέματος τῆς παρούσης 43ης Συνελεύσεώς μας, θά ἤθελα νά ὑπενθυμίσω σέ ὅλους μας ὁρισμένα ἀπό τά δεδομένα μιᾶς εἰδικῆς ἐρεύνης. Τά παρουσιάσαμε 10 περίπου χρόνια πρίν,  ἐδῶ στή Nashville στήν 38η Κληρικο-Λαϊκή μας καί ἰσχύουν καί σήμερα καθώς ἀναφέρονται στά δυνατά σημεῖα, στίς ἀδυναμίες, στίς εὐκαιρίες καί στίς ἀπειλές ἐναντίον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας. Πρέπει νά τά λαμβάνουμε ὑπ’ ὄψιν μας σέ ὅ,τι κάνουμε ἤ σχεδιάζουμε νά κάνουμε. Τά ἀκόλουθα σημεῖα συγκαταλέγονται μεταξύ αὐτῶν:

α) Θεωρούμενα Δυνατά Σημεα τς ρχιεπισκοπς

 • Ἡ πνευματική ἡγεσία τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς
 • Οἱ προσοντοῦχοι καί ἱκανοί Κληρικοί
 • Ἡ ἰσχυρή πνευματική ταυτότητα
 • Τά δυναμικά ἡλεκτρονικά μέσα
 • Οἱ ἄξιοι ἐθελοντές καί λαϊκοί

β) Θεωρούμενες δυναμίες τς ρχιεπισκοπς

 • Ἡ ἔλλειψη ἐπαρκοῦς κατανοήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως ἀπό τούς πιστούς
 • Ἡ περιορισμένη κατανόηση τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπό τούς ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας
 • Ἡ χαμηλή ἐπίγνωση τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Ἀμερική
 • Τά ἀνεπαρκῆ οἰκονομικά κεφάλαια

γ) Θεωρούμενες Εκαιρίες γιά τήν ρχιεπισκοπή

 • Οἱ γάμοι μεταξύ Ὀρθοδόξων καί μή Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν
 • Οἱ ἀναδυόμενες τεχνολογίες καί τά συγγενῆ μέσα
 • Τό αὐξημένο ἐνδιαφέρον γιά τήν Ὀρθοδοξία ἀπό μή Ὀρθοδόξους
 • Ἡ εὐκολία καί χρήση τῶν μέσων ἐπικοινωνίας
 • Ὀρθόδοξοι οἱ ὁποῖοι κατέχουν θέσεις-κλειδιά στόν κλάδο τῶν ἐπιχειρήσεων, τῆς ἐκπαιδεύσεως καί τῆς πολιτικῆς.

δ) Θεωρούμενες πειλές γιά τήν ρχιεπισκοπή

 • Ὁ ἀριθμός τῶν Ὀρθοδόξων οἱ ὁποῖοι δέν εἶναι καλῶς ἐνημερωμένοι περί τῆς Πίστεως
 • Ὁ ἀριθμός τῶν Ὀρθοδόξων οἱ ὁποῖοι δέν συμμετέχουν ἐνεργά στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας
 • Ἡ αὐξανομένη ἐκκοσμίκευση
 • Ἡ ἀποδυνάμωση τοῦ θεσμοῦ τοῦ Γάμου καί τῆς δομῆς τῆς οἰκογενείας

 

Δ.  Καί τώρα ἄς ἐξετάσουμε τό θέμα αὐτῆς τῆς 43ης Κληρικο-Λαϊκῆς Συνελεύσεως τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς μας στήν Ἀμερική:

Ὁ Κύριος εἶπε στούς μαθητάς Του μετά τήν Ἀνάστασή Του: Καθώς πέσταλκέν με πατήρ, κγώ πέμπω μς (Ἰωάν. 20:21). Ἐδῶ περιγράφεται  μιά ὑπέροχη ἀποστολή, ἡ ἀποστολή νά συνεχισθῇ τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ στή γῆ μετά ἀπό τήν ἀνάληψή Του.

Εἶπε ἐπίσης στούς μαθητάς Του, μες στε τό φς το κόσμου (Ματτ. 5:14). Δέν εἶπε πρέπει νά εἶσθε τό φῶς ἤ νά γίνετε τό φῶς. Εἶπε μες στε τό φς. Αὐτό εἶναι μιά ξεκάθαρη δήλωση ἑνός γεγονότος.

Ἔτσι, μποροῦμε καί ἀκοῦμε τόν Χριστό νά μᾶς λέει σήμερα: Καθώς πέσταλκέν με πατήρ, κγώ πέμπω μς. μες στε τό φς το κόσμου. Εἶσθε ἡ φωνή μου. Εσθε φωνή το Χριστο σ’ ναν μεταβαλλόμενο κόσμο.

Ποιό εἶναι τό ἀκριβές νόημα μιᾶς τέτοιας ὑπέροχης ἀναθέσεως ἀποστολῆς;

1. Ἐάν εἴμεθα ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ σ’ ἕναν μεταβαλλόμενο κόσμο, ἐάν πρόκειται νά διαδώσουμε τό Εὐαγγέλιο στούς ἐγγύς καί στούς μακράν, πρέπει πρῶτα καί πάνω ἀπ’ ὅλα νά γνωρίζουμε τόν Χριστό. Στήν ἐπιστολή του πρός Φιλιππησίους, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς προσφέρει καθοδήγηση ἐν σχέσει πρός τή σπουδαιότητα τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Χριστοῦ. Γράφει:  λλά μενον γε καί γομαι πάντα ζημίαν εναι διά τό περέχον τς γνώσεως Χριστο ησο το Κυρίου μου (Φιλ. 3:8). Καί προσθέτει ὅτι ὁ σκοπός τῆς ζωῆς του εἶναι το γνναι Ατόν καί τήν δύναμιν τς ναστάσεως Ατο, καί τήν κοινωνίαν τν παθημάτων Ατο (Φιλ. 3:9).

Ἀπ’αὐτή τήν διακήρυξη περί τῆς σπουδαιότητος τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Χριστοῦ, καταλαβαίνουμε πώς εἶναι οὐσιώδης ἡ ἐπίγνωση τοῦ Χριστοῦ προκειμένου νά εἴμεθα ἡ φωνή Του. Πρέπει νά ἀναζητήσουμε Ἐκεῖνον πρωτίστως. Ἐκεῖνος εἶναι ἡ πηγή τῆς ζωῆς καί τῆς ἐλπίδος μας. Σαρκώθηκε γιά τή σωτηρία μας, ἀποκαλύπτοντας τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί δείχνοντάς μας τόν δρόμο γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς κοινωνίας μας μέ τόν Δημιουργό μας. Συγκεντρωνόμεθα ἐπ’ ὀνόματί Του, Τόν λαμβάνουμε στήν Θεία Εὐχαριστία, καί Τοῦ προσφέρουμε δόξα καί λατρεία. Ἡ ζωή μας, ἡ εἰρήνη μας, ἡ χαρά μας καί ἡ αἰωνιότητά μας εἶναι δική Του. Πρέπει νά θεωροῦμε τά πάντα ζημίαν ἔναντι τῆς ὑπεροχῆς τῆς γνώσεως τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ Κυρίου  (Φιλ. 3:8).   

2. Ἐάν γνωρίζουμε τόν Χριστό, ἐάν αξανόμεθα ν χάριτι καί γνώσει Του (Πέτρ. Β΄, 3:18), τί προσφέρουμε ὡς φωνή Του;

Τό πρῶτο πολύτιμο πράγμα εἶναι ἡ ἐλπίδα. Ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ γεννοῦσε ἐλπίδα. Ἐάν εἴμεθα ἡ φωνή Του, μεταδίδουμε ἐλπίδα καί προοπτική ἀληθινῆς ζωῆς σέ περιβάλλοντα ἀπελπισίας.

Δεύτερον, ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ φωνή τῆς ἀληθείας. Ὁ Ἰησοῦς εἶπε: γώ εμι δός καί λήθεια καί ζωή (Ἰωάν. 14:6). Οἱ λόγοι Του προσφέρουν θεϊκή σοφία καί ἀποκαλύπτουν τήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ. Ἡ φωνή Του φωτίζει τήν ἀλήθεια σ’ἕναν κόσμο ὅπου πολλοί ἀναζητοῦν ἤ παραπλανῶνται ἀπό ποικίλες ἰδεολογίες. Ἐάν εἴμεθα ἡ φωνή Του, προσφέρουμε τήν ἀλήθεια τήν ὁποία Ἐκεῖνος ἀπεκάλυψε στό Εὐαγγέλιό Του, ἀποκλείοντας ἔτσι ὅλες τίς μορφές τοῦ ψεύδους, τῆς πλάνης, καί τῆς παραποιήσεως πραγμάτων, δυστυχῶς διάχυτων στήν κοινωνία μας.

Τρίτον, ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ εἶναι γεμάτη χάρη. Ἦλθε καί μέ χάρη ἀπεκάλυψε τήν μεγάλη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς. Οἱ διδασκαλίες καί θεραπεῖες Του ἦταν γεμᾶτες χάρη. Ἐμεῖς εἴμεθα ἡ φωνή Του καί μεταδίδουμε τήν χάρη ὁσάκις ὁμιλοῦμε περί Ἐκείνου. Ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἐπίσης φωνή θεραπευτικῆς δυνάμεως. Οἱ λόγοι Του ὑπῆρξαν πανίσχυρες δυνάμεις παραγωγῆς θαυμάτων ἰάσεως, ἀκόμη καί νεκραναστάσεων. Ἡ φωνή τοῦ Ἰησοῦ μεταδιδόμενη ἀπό μᾶς, ἐνεργεῖ δυναμικά καί μέ φιλόστοργο τρόπο στήν ἀντιμετώπιση τῆς κακουχίας, τοῦ διωγμοῦ, καί τῆς ἐκκοσμικεύσεως, προσφέροντας μαρτυρία ἐλπίδος, ἀληθείας, χάριτος καί δυνάμεως ἰάσεως.

3) Τό θέμα μας ἐπιβεβαιώνει ὅτι εἴμεθα ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ σ’ ἕναν μεταβαλλόμενο κόσμο. Ὁ κόσμος μας εἶναι γεμᾶτος προκλήσεις λόγῳ τῆς μεταβολῆς αὐτοῦ. Τό βιώνουμε αὐτό στίς ζωές μας σέ καθημερινή βάση, ὅταν σκεπτόμεθα τήν πραγματικότητα τῶν περασμένων μηνῶν καί ἐτῶν καί γενικά τήν πορεία τῆς μέχρι τοῦδε ζωῆς μας. Λόγῳ τῶν πολλαπλῶν τρόπων ἐπικοινωνίας καί πληροφοριῶν πού δεχόμεθα σέ ἄμεσο χρόνο, ἐρχόμεθα συνεχῶς ἀντιμέτωποι μέ γεγονότα καί στιγμές πού συμβαίνουν σ’ὁλόκληρο τόν κόσμο τά ὁποῖα σηματοδοτοῦν τήν συνεχῆ μεταβολή του.

Ἔχουμε ἰδεῖ τή ραγδαία ἀλλαγή τῆς τεχνολογίας καί τήν τεράστια ἐπίδρασή της στίς ζωές καί τίς κοινωνίες μας. Σ’ αὐτή τή συνεχῆ μεταβολή ἔχει ἐπιτευχθῇ πρόοδος σέ πολλούς τομεῖς μέ ἀποτέλεσμα τήν διάσωση ζωῆς, τήν ἐνίσχυση τῆς παιδείας καί τήν πρόσβαση στή γνώση, τήν ἐπίδειξη τῆς δυνάμεως τῆς ἀνθρώπινης ἐπινοητικότητος, καί τήν καλυτέρευση τῆς ποιότητος τῆς ζωῆς. Παράλληλα, βλέπουμε καί βιώνουμε πολλές προκλήσεις ἐν σχέσει πρός αὐτές τίς ἀλλαγές: κόστος καί πρόσβαση στήν τεχνολογία, περιβαλλοντικές ἐπιπτώσεις, ὑλισμός καί ἀπειλές ἀπό τίς καταχρήσεις. Πολλοί ἀναρωτῶνται πῶς νά κινηθοῦν ἐν μέσῳ αὐτῶν τῶν συνεχῶν ἀλλαγῶν στόν κόσμο μας καί πῶς νά λαμβάνουν σωστές ἀποφάσεις.

Ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀναγκαία γιά τήν ἀντιμετώπιση τέτοιων δραστικῶν ἀλλαγῶν διότι ἡ φωνή Του εἶναι φωνή σοφίας, σταθερότητος, ἀγάπης καί ἀληθείας. Ἡ φωνή Του προσφέρει διάκριση στήν ἐκτίμηση τῶν ὠφελειῶν τῆς τεχνολογικῆς ἀλλαγῆς ἐν σχέσει πρός τήν ἀνθρώπινη ζωή, τόν προορισμό καί τήν εὐημερία μας. Ἡ φωνή Του μᾶς καθοδηγεῖ νά κοιτάξουμε πέραν τῶν ἀνέσεών μας καί νά σκεφθοῦμε προσεκτικά τήν εὑρύτερη ἐπίδραση τῆς μεταβολῆς στίς ζωές μας, στίς κοινότητές μας καί σ’ὁλόκληρο τόν κόσμο. Ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ ἀπαντᾶ στίς ἐρωτήσεις σχετικά μέ τήν ἔννοια τοῦ καλοῦ, τοῦ ἀληθινοῦ, καί ἐκείνου τό ὁποῖο ἀποκαθιστᾶ τίς σχέσεις μας μέ τόν Θεό καί μέ τούς ἄλλους.

Εἶναι σημαντικό νά ἀναγνωρίζουμε ὅτι ὁ μεταβαλλόμενος κόσμος μας εἶναι ἐπίσης ἕνας κόσμος εὐκαιριῶν. Βεβαίως, εἶναι ἕνας κόσμος μέ προκλήσεις καί μάλιστα ἀρκετές φορές πολύπλοκος. Ὁ ρυθμός καί ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖον μεταβάλλεται ὁ κόσμος εἶναι συναρπαστικός ἐνίοτε. Ἀλλά εἶναι κόσμος μέ μεγάλες ἀνάγκες. Ἀποστελλόμεθα ἀπό τόν Χριστό νά εἴμεθα ἡ φωνή Του, νά ὁμιλοῦμε τήν ἀλήθεια καί τήν ἀγάπη, νά προσφέρουμε ἐλπίδα καί προοπτική. Σ’ ἕναν μεταβαλλόμενο κόσμο, εἴμαστε ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ, πού προσφέρει ἀνακούφιση, θεραπεία, ἀποκατάσταση, σταθερότητα καί σκοπό.

4) Ἀναλύοντας τό θέμα μας, χρειαζόμεθα στό σημεῖο αὐτό νά ἐρωτήσουμε:

Πῶς προσφέρουμε τήν φωνή τοῦ Χριστοῦ σ’ ἕναν μεταβαλλόμενο κόσμο διά τῆς διακονίας καί τῆς ὑπηρεσίας τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας στήν Ἀμερική; Κατά τίς συζητήσεις μας ἐδῶ, ἡ προτεραιότητά μας εἶναι ἡ ἀξιολόγηση τῶν ὑφισταμένων διακονιῶν καί μέσων σέ ὅλα τά ἐπίπεδα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας ὡς εὐκαιριῶν προσφορᾶς τῆς φωνῆς τοῦ Χριστοῦ.

Πρῶτον, προσφέρουμε τήν φωνή τοῦ Χριστοῦ διά τῆς λατρείας καί τῆς διακονίας στήν ἐνορία. Διά τῆς λατρείας, ἡ ἐνορία γίνεται Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, συνάγεται ἐνώπιόν Του, κοινωνεῖ μ’ Ἐκεῖνον καί προσφέρει μαρτυρία τῆς δυνάμεως τῆς παρουσίας καί χάριτός Του. Στήν ἐνορία καλύπτονται οἱ φυσικές καί πνευματικές ἀνάγκες διά τῶν ὑπηρεσιῶν τῶν ἀφοσιωμένων κληρικῶν καί λαϊκῶν. Ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ ἀκούεται καί βιώνεται στή λατρεία διά λόγων καί πράξεων ἔτσι ὥστε ἡ ἐνορία νά μεταβάλλεται σέ σπίτι, τόπο παρηγορίας, ἀνανεώσεως καί ἐλπίδος.

Δεύτερον, προσφέρουμε τήν φωνή τοῦ Χριστοῦ διά τῶν διακονιῶν τῶν σχετικῶν μέ τήν οἰκογένεια. Ἔχουμε διαπιστώσει ὅτι οἱ διακονίες καί τά μέσα ἔχουν αὐξηθῇ σημαντικά σ’ ὁλόκληρη τήν Ἀρχιεπισκοπή μας μετά τήν τελευταία μας Συνέλευση. Παρά ταῦτα, οἱ προκλήσεις πού δέχεται ἡ οἰκογένεια εἶναι τεράστιες καί αὐξάνονται συνεχῶς. Πολλές ἄλλες φωνές καί ἀπαιτήσεις πιέζουν τίς οἰκογένειες νά προσαρμοσθοῦν μέ τόν κόσμο καί νά ζοῦν σύμφωνα μέ πρόσκαιρα πρότυπα ἐπιτυχίας καί εὐτυχίας.

Δέν μποροῦμε νά μειώσουμε τίς προσπάθειές μας γιά τήν φροντίδα τῶν οἰκογενειῶν καί τήν προσφορά τῆς φωνῆς τοῦ Χριστοῦ σ’ ἕναν μεταβαλλόμενο κόσμο ὁ ὁποῖος προσπαθεῖ νά ἀλλάξῃ ἄρδην ὅσα δημιούργησε ὁ Θεός. Οἱ ὑπηρεσίες Διακονία τς Οκογενείας καί τό Κέντρο Οκογενειακς Φροντίδος συνεχίζουν νά ἀποτελοῦν σημαντικά κέντρα συζητήσεως καί σχεδιασμοῦ στή Συνέλευσή μας ἔτσι ὥστε νά εἴμεθα ἕτοιμοι νά διαδώσουμε τήν φωνή τοῦ Χριστοῦ μέ ἀλήθεια καί χάρη καί νά προσφέρουμε καθαρότητα, ἀγάπη καί καθοδήγηση ἐν μέσῳ τῆς μεγάλης συγχύσεως.

Τρίτον, εἴμεθα ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ διά τῶν διακονιῶν τῆς προσεγγίσεως καί τοῦ εὐαγγελισμοῦ. Ὄντας τό φῶς τοῦ κόσμου, ἀποστελλόμεθα σ’ ἕναν μεταβαλλόμενο κόσμο γιά νά προσφέρουμε τήν φωνή τοῦ Χριστοῦ σ’ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι δέν εἶναι κοντά στήν Ἐκκλησία. Σέ αὐτούς συμπεριλαμβάνονται κι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν ἀκούσει ποτέ τήν φωνή τοῦ Χριστοῦ, ἄλλοι οἱ ὁποῖοι δέν εἶναι προετοιμασμένοι ν’ ἀκούσουν καί ἄλλοι οἱ ὁποῖοι χρειάζονται νέα πρόσκληση γιά νά ἐπιστρέψουν σ’ Ἐκεῖνον. Γιά αὐτούς καί γιά ἄλλους οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀποπροσανατολισθῇ ἀπό ἀποκλίνουσες καί ἀπατηλές ἰδέες, ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ μέσα ἀπό μᾶς προσφέρει νόημα καί σκοπό μέ ἀλήθεια καί ἀγάπη. Ἐκπληρώνοντας τήν ἐκ Θεοῦ ἀποστολή μας, πρέπει νά συνεχίσουμε νά ἐνισχύουμε τίς διακονίες μας τῆς προσεγγίσεως καί τοῦ εὐαγγελισμοῦ ἔτσι ὥστε οἱ κληρικοί καί λαϊκοί μας νά ἔχουν καθοδήγηση, προγράμματα καί μέσα γιά νά προσφέρουν τήν φωνή τοῦ Χριστοῦ καθαρά καί ἀποτελεσματικά.

Ε.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ἐπιτρέψατέ με παρακαλῶ νά προσφέρω μερικές συμπερασματικές παρατηρήσεις οἱ ὁποῖες τονίζουν τήν ἀνάγκη νά ἀναλάβουμε τρεῖς μείζονες προσπάθειες.

Προσπάθεια ὑπ’ ἀριθμ. 1 : Ἡ ἀνάγκη νά προβοῦμε σέ μιά πλήρη ἐκτίμηση καί σοβαρή ἀναθεώρηση τοῦ ὑλικοῦ καί τῶν ἐκπαιδευτικῶν πηγῶν καί μέσων πού χρησιμοποιοῦμε στήν ἐκκλησία μας για τήν προώθηση τῆς γνώσεως τοῦ Χριστοῦ καί τῆς ἀληθείας τῆς ἀποκαλυφθείσης ἀπό Ἐκεῖνον στό Εὐαγγέλιο. Δέν μποροῦμε νά εἴμαστε ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ χωρίς μιά βαθειά γνώση καί σύνδεση μαζί Του καί μιά κατανόηση τῶν περιεχομένων τῆς σωτηριώδους διδασκαλίας Του, εἰδικά ὅταν ἀντιμετωπίζουμε τίς μεγάλες προκλήσεις ἑνός μεταβαλλόμενου κόσμου.

Προσπάθεια ὑπ’ ἀριθμ. 2 : Πρέπει νά πλησιάσουμε καί νά γίνουμε ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ γιά τούς ἀδελφούς καί ἀδελφές μας πού δέν συνδέονται μέ ἰσχυρό τρόπο μέ τίς ἐνορίες μας καί ἔρχονται στήν Ἐκκλησία μόνο τή Μεγάλη Ἑβδομάδα καί τά Χριστούγεννα. Ἡ προσπάθεια αὐτή πρέπει νά ὀργανωθεῖ συστηματικά καί νά συμπεριλάβει σέ δημιουργική δραστηριότητα ὅλα τά μέλη τῶν ἐνοριῶν μας. Παρακαλῶ σκεφθεῖτε ἰδιαίτερα τίς μή συνδεδεμένες μέ τήν Ἐκκλησία οἰκογένειες τῶν μικτῶν γάμων, βοηθῆστε τις νά ἀκούσουν μέσω ὑμῶν τή φωνή τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία τίς καλεῖ νά συνδεθοῦν μέ τίς ἐνορίες μας, ἐνορίες χάριτος καί εἰρήνης μέσα σέ ἕναν ταραγμένο κόσμο.

Προσπάθεια ὑπ’ ἀριθμ. 3 : Πρέπει νά καλλιεργήσουμε καί νά ὀργανώσουμε τά μέλη τῶν Κοινοτήτων μας μέ τρόπο που θά ἀναγνωρίζουν τήν ἐπείγουσα ἀνάγκη νά ἐξέλθουν καί νά εἶναι ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ γιά ἐκατομμύρια τῶν ἀνθρώπων, πού εἶναι σέ κατάσταση ἀπωλείας και συγχύσεως μέσα σ’ ἕναν μεταβαλλόμενο κόσμο.

Στήν πρόσφατη Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στήν Κρήτη αὐτή ἡ ἐπείγουσα ἀνάγκη περιγράφηκε καί ἀκούστηκε κατ’ ἐπανάληψη καί ἐπιμόνως. Οἱ Κοινότητές μας δέν μποροῦν νά εἶναι κλεισμένες στόν ἐαυτό τους καί νά ζοῦν μέσα σ’ ἕνα πνευματικό γκέτο, πρέπει να ἐξέλθουμε πρός τόν κόσμο. Ἡ φωνή μας ὡς φωνή τοῦ Χριστοῦ πρέπει νά ἀκουστεῖ ἔξω ἀπό τά τείχη τῶν ἐνοριῶν μας. Ὁλόκληρη ἡ Ἀμερική εἶναι τό πεδίο ἐντός τοῦ ὁποίου θά ἀντηχήσει ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ. Παρακαλῶ ὅμως ἄς θυμηθοῦμε ὅτι ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ ὡς γλῶσσα, πού χρησιμοποιήθηκε ἀπό Ἐκεῖνον ἦτο μιά πανίσχυρη φωνή. Ἄν διαβάσουμε τά Εὐαγγέλια προσεκτικά δέν θά συναντήσουμε περίπτωση κατά τήν ὁποία οἱ λόγοι τοῦ Χριστοῦ ἀκούστηκαν καί δέν παρήγαγαν ἄμεσα ἀποτελέσματα εἴτε σέ περιπτώσεις ἰάσεων, ἐξορκισμῶν ἤ ἀσυνήθων ἀλλαγῶν τῶν φυσικῶν συνθηκῶν. Ἐδῶ ἔχουμε ἕνα test γιά μᾶς : ὅταν εἴμαστε ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ γιά τούς ἀνθρώπους, πού δέν γνωρίζουν πόσο ἀποτελεσματική εἶναι ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ, κάνουμε αὐτό τό ὁποῖο Ἐκεῖνος ἔκανε, δηλαδή παράγουμε ἔργα;  Στό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο, ὁ Κύριος πρό τοῦ πάθους Του καθώς δίδασκε τούς μαθητές του προσέφερε σ’ αὐτούς μία ὄντως ἐκπληκτική ὑπόσχεση ὅταν εἶπε : ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιήσει. (Ιωαν. 14 : 12). Ἐάν εἴμεθα ἡ φωνή Του, ἐάν ἔχουμε κληθεῖ νά συνεχίσουμε τό ἔργο Του, εἴμαστε οἱ ἀποδέκτες αὐτῆς τῆς θαυμαστῆς ὑποσχέσεως. Εἴμαστε ἕτοιμοι νά κάνουμε πράγματι ὅ,τι ἔκανε ὁ Χριστός καί μάλιστα περισσότερο; Εἴμαστε ἕτοιμοι νά γίνουμε ἡ ἰσχυρή ἰαματική καί φωτιστική φωνή Του; Ἔχουμε τή θέληση καί εἴμεθα ἔτοιμοι νά μεταβάλλουμε τόν μεταβαλλόμενο κόσμο;

Ἄς παρακαλέσουμε τόν Θεό νά εἶναι μαζί μας σ’ αὐτό τό τεράστιο καί ἱερώτατο ἔργο, τό ὁποῖο Ἐκεῖνος ἀνοίγει γιά μᾶς. 

Μενού περιήγησης