Patriarchal Address to the 40th Biennial Clergy-Laity Congress - Clergy-Laity

Clergy-Laity 2010 News & Messages

Πατριαρχικό Μήνυμα για την 40η Κληρικολαϊκή Συνέλευση

Ελληνικά English

Ἱερώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀμερικῆς, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε Ὠκεανῶν Ἀτλαντικοῦ τε καί Εἰρηνικοῦ, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Δημήτριε, λοιποί Ἱερώτατοι Μητροπολῖται τῶν κατά τόπους ἐν Ἡνωμέναις Πολιτείαις θεοσώστων Ἐπαρχιῶν, Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι, Εὐλαβέστατοι Πρεσβύτεροι καί Διάκονοι, Ὁσιώτατοι Μοναχοί καί Μοναχαί, Ἐντιμότατοι Πρόεδροι τῶν Κοινοτήτων καί τῶν ἐπί μέρους ἐκκλησιαστικῶν καί ἐκπαιδευτικῶν Ὀργανισμῶν καί Ἱδρυμάτων, Ἐρίτιμοι κυρίαι τῆς Κεντρικῆς Φιλοπτώχου καί τῶν λοιπῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων, φερέλπιδες ἐκπρόσωποι τῆς Νεολαίας καί ἁπαξάπαντες οἱ συγκροτοῦντες τήν Τεσσαρακοστήν Κληρικολαϊκήν Συνέλευσιν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, χάρις εἴη ὑμῖν καί εἰρήνη παρά Θεοῦ.

Μετά πολλῆς πάντοτε στοργῆς καί ὑψηλοῦ ἐνδιαφέροντος παρακολουθοῦντες ἀπό τοῦ μαρτυρικοῦ ἐν Φαναρίῳ Σεπτοῦ Κέντρου τά κατά τάς ἀνά τόν κόσμον θεροφρουρήτους Ἐπαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐν αἷς καί πρώτη ἡ μεγαλώνυμος Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς, μέ ἰδιαιτέραν χαράν ἐπληροφορήθημεν τά τῆς συγκλήσεως ἀπό γ´ ἕως η´ προσεχοῦς Ἰουλίου, ἐν Ἀτλάντᾳ τῆς Πολιτείας τῆς Γεωργίας, τῆς Τεσσαρακοστῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ἐχούσης ὡς θέμα: «Συναγάγετε τόν λαόν μου εἰς τόν οἶκον μου: Ἔρχου καί ἴδε».

Ἀντιλαμβανόμεθα ὅτι τό θέμα τοῦτο ἔρχεται νά συμπληρώσῃ ἐκεῖνο τῆς ἀμέσως προηγουμένης (39ης) διά τῆς προσθήκης τοῦ «Ἔρχου καί ἴδε». Οὐλόλως ἀμφιβάλλομεν - ἄλλωστε εἴχομεν τήν εὐκαιρίαν νά τό διαπιστώσωμεν ἰδίοις ὄμμασι κατά τήν εἰς ΗΠΑ ἐπίσκεψιν ἡμῶν τόν παρελθόντα Ὀκτώβριον - ὅτι αἱ ἐργώδεις προσπάθειαι τῆς αὐτόθι ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως καί πάντων τῶν ἐν Κυρίῳ συνεργῶν αὐτῆς ἐν τῷ εὐαγγελικῷ ἔργῳ ἔχουν ἤδη ἀποδώσει ἱκανά θετικά ἀποτελέσματα ὡς πρός τήν «συναγωγήν» τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ εἰς τόν οἶκον Του, τήν αὔξησιν τῆς συμμετοχῆς τῶν πιστῶν εἰς τήν ὅλην ζωήν τῆς Ἐκκλησίας, καί εἰς ἀριθμούς καί εἰς βάθος πνευματικότητος, τήν παραμυθίαν καί βοήθειαν τῶν ἐμπεριστάτων, τήν ἐξάπλωσιν τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος, τήν διακράτησιν τῶν ἱερῶν ἑλληνορθοδόξων παραδόσεων καί ἀξιῶν, τήν ποικίλην πληροφόρησιν τῆς αὐτόθι ἐκκλησιαστικῆς διακονίας! Ταῦτα ἐπιμαρτυροῦν καί οἱ κατά καιρούς παρεδρεύοντες τῇ Ἁγίᾳ καί Ἱερᾷ Συνόδῳ ἐν Φαναρίῳ ἐκεῖθεν Ἱερώτατοι ἀδελφοί, μάλιστα δέ οἱ κατά τήν διαρρεύσασαν ἐνδιάμεσον διετίαν παρεδρεύσαντες Ἱερώτατοι Μητροπολῖται Ντένβερ, Ἀτλάντας καί Ντητρόϊτ. Δόξα τῷ Θεῷ. Εἴμεθα βέβαιαοι ὅτι καί ὁ ἀποστελλόμενος ὡς Πατριαρχικός ἡμῶν Ἀντιπρόσωπος Ἱερώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Εἰρηναῖος, ἐρχόμενος αὐτόθι θά «ἴδῃ» καί θά θαυμάσῃ καί θά συγχαρῇ μεθ᾽ ὑμῶν τόν πλούσιον ἀμητόν τῆς ἐνεργείας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τῆς ἰδικῆς σας φιλοτίμου προσπαθείας. Ἡμεῖς ἔχομεν μόνον νά εἴπωμεν μετά τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «Παρακαλοῦμεν δέ ὑμᾶς, ἀδελφοί, περισσεύειν μᾶλλον»! (Α´ Θεσ. 4:10). Ὅσα καί ἄν ἐργασθῶμεν, ὅσα καί ἄν ἐπιχειρήσωμεν ἐπιτελοῦντες, μέ ὅσας διαθέτομεν δυνάμεις καί χαρίσματα ἕκαστος, διά τό ἔργον τοῦ καταρτισμοῦ τῶν Ἁγίων, τῆς οἰκοδομῆς τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς συναγωγῆς τῶν πολλῶν εἰς τό ἕν τῆς Εὐχαριστιακῆς κοινωνίας, τῆς φανερώσεως τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς γῆς, θά εἶναι πάντοτε ὀλίγα καί ἀνεπαρκῆ! Ὅμως ὀφείλομεν νά μή ἀποκάμωμεν, κοπιῶντες θυσιαστικῶς καί θηρεύοντες ἀνενδότως τήν ἀτέλεστον τελειότητα! Τοῦτο εἶναι τό ἔργον τῶν εἰλικρικῶς ἀγαπώντων τόν Θεόν καί τόν ἄνθρωπον. Ἡ δέ Θεία Χάρις, «ἡ πάντοτε τά ἀσθενῆ θεραπεύουσα καί τά ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα» ἀναλαμβάνει τά περαιτέρω καί πληροῖ δαιτυμόνων θεοειδῶν τήν μεγάλην αἴθουσαν τοῦ Κυριακοῦ Δείπνου!

Ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς μέ τάς ἐπί μέρους Μητροπόλεις τῆς μεγάλης Ἀμερικανικῆς Συμπολιτείας εἶναι μία πολύφωτος ἐκκλησιαστική λυχνία, τήν ὁποίαν ὁ Θεός διά τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἁγιωτάτης καί καλλιγόνου Μητρός Ἐκκλησίας ἤναψεν εἰς τό Δυτικόν Ἡμισφαίριον διά νά ἐξαυγάζῃ εἰς τόν Νέον Κόσμον φωτισμόν θεογνωσίας, φωτισμόν ἀληθείας, φωτισμόν ἱερᾶς καί σωστικῆς παραδόσεως, φωτισμόν καλῶν ἔργων, φωτισμόν πάσης ἀρετῆς καί ἁγιότητος! Ἡ κατά Θεόν πρόοδος καί αὔξησις αὐτῆς καί τῶν τέκνων της ἀποτελεῖ καλλιανθῆ στέφανον ἐπί τῆς πολιᾶς μητρικῆς Κεφαλῆς, ἔπαινον τῆς ἁγιοτόκου Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ἐν Κωσνταντινουπόλει Ἐκκλησίας, δόξαν καί τιμήν τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου! Διά τοῦτο καί εὑρίσκεσθε πάντοτε εἰς τό κέντρον τῶν προσευχῶν μας, ποιμένες καί ποιμενόμενοι, κλῆρος καί λαός, ἄρχοντες καί διακονηταί, μικροί καί μεγάλοι, ἅπαντες, οὐδενός ἐξαιρουμένου! Εἶσθε ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων καί σάρξ ἐκ τῆς σαρκός ἡμῶν καί διά τοῦτο ἡ ἀγάπη, ἥν ἔχομεν πρός ὑμᾶς, οὐδέποτε ἐκπίπτει!

Ταῦτα λέγοντες καί διαβεβαιούμενοι ἀπό τῆς ἱερᾶς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας Καθέδρας, συγχαίρομεν ἅπαντας ἐπί τῇ συγκλήσει τῆς Τεσσαρακοστῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως, εὐχόμεθα πλήρη ἐπιτυχίαν τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς καί αἴρομεν χεῖρας εὐλογίας, ἐπευλογοῦντες εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πάντας ὑμᾶς καί τά θεάρεστα ἔργα τῶν χειρῶν ὑμῶν.

 

Ἀγαπητός ἀδελφός ἐν Χριστῷ καί

διάπυρος εὐχέτης ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

Ἐλέῳ Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως

καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης

Clergy-Laity 2010